دعوا بر سر چیست؟ رامین کامران
یکی از نکات جالب این انتخاباتی که از انتخابات فقط اسمش را دارد، این است که رقابت در آن فقط بر مدار دادن وعده های بی اساس بر مردم....