ولیعهد مخلوع و سلطنت طلبان جمهوریخواه-رامین کامران
اعلامیهُ اخیر تعدادی از سلطنت طلبان شناخته شده، در فضای مجازی سر و صدایی به پا کرده است. خواندنش اگر چیزی هم به ما نیاموزد، اسباب....