آزادی همه یا آزادی خودتان-رامین کامران
برخی تا اسم لائیسیته به میان میاید، شروع میکنند به اظهار نگرانی در بارۀ از دست رفتن آزادی های مذهبی و از این موضع با لائیسیته مخالفت....