عصمت و سیاست- رامین کامران
اعتراف به اشتباه و عذرخواهی اخیر خامنه ای فرصتی برای انواع کنایه فراهم آورده است. قصد من در اینجا کنایه زدن نیست، فقط یادآوری نکته....