از سیاسی کاری به کاسب کاری-رامین کامران
یکی از مشکلات اصلی تبلیغاتی دولت آمریکا که مدتهای مدید است بار تحریمهای سنگینی را اسماً به دولت، ولی رسماً به مردم ایران تحمیل کرده....