رفراندم؟ خیر، صرف شد! -رامین کامران
این روزها مضمون رفراندم جسته و گریخته مطرح میگردد، بدون امضأ و و با ظاهر آزادی خواهانه. البته هر کس چشم بصیرت دارد، امضای پهلوی....