از پشتک به وارو- رامین کامران
دو تا از مضامین مزاحمی که از چندی پیش در اپوزیسیون رواج پیدا کرده بود، یکی تجویز رفراندم برای انتخاب بین سلطنت و جمهوری بود و دیگری....