عفو عمومی و عفو خصوصی-رامین کامران
اصلاح طلبان و همهُ ساده لوحانی که دنبال خود راه انداخته اند، عادت دارند مردم را با استدلال بچگانهُ انتخاب بین بد و بدتر به سوی خود....