تعزیهٌ انتخابات-پردهٌ دوم
بعد از حكایت دزدبگیری دستهٌ احمدی نژاد نوبت رفسنجانی شده كه وارد میدان شود. از آنجایی كه میداند بهتر است در بارهٌ فساد حرفی نزند،....