یکی از دیگری بدتر - رامین کامران
از جمهوری اسلامی ملال آورتر، انتخابات جمهوری اسلامی است. تکرار ادواری آن فقط یادآور تداوم وجود نحس این نظام نیست، صحنهُ تکرار خدعه....