بختیار فروشی نیست- رامین کامران
داستان کوشش برای درست کردن شورای ایرانیان، به همان سبکی که اول برای عراق ساختند و سپس لیبی و سوریه، مدتهاست در دستور کار است و تا به....