از قم به واتیکان-رامین کامران
اخیراً یکی از روحانیانی که بر یکی از مراکز متعدد تربیت طلبۀ قم ریاست دارد، سخنی گفت مایۀ تأمل. گفت که قم را باید تبدیل به واتیکان کرد.....