گور به گوری شهدا
برخی از دوستان این سامانه مقالات «سخن روز» را با انتساب به یکی از همکاران پخش می نمایند که برای بعضی از خوانندگان تولید ابهام نموده....