نامۀ وارده
دسته ای که خود را «گفتمان ایرانیان یهودی» (!) خوانده است (نامی که هیچ معنایی ندارد)، با امضای چهار نفر (که به شهادت نشریات محلی یهودی،....