سی سال گذشت
گذشتگان که دوره­ های تاریخی را به بزرگ و کوچک تقسیم می کردند و سر رسیدن هر کدام آنها را مترادف تغییرات عمده می شمردند، هر سی سال را....