اول برادریت را ثابت کن
رییس شورای تشخیص مصلحت اخیراً چنین مصلحت دیده که یاد خیری از دکتر محمدمصدق بکند ولی او هم مثل باقی آخوندها فقط «دست بگیر» دارد و اگر....