آخرین کودتای ارتش شاهنشاهی-رامین کامران
بیست و هشت مرداد یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران است، بیش از همه برای طرفداران مصدق که در واقعه ای که شاید بتوان الکی ترین کودتای....