اسلام در سیاست خیری ندارد- رامین کامران
یکی از دلایل مقاومت در برابر لائیسیته که باعث میشود برخی، بعد از چهل سال مصیبت کشیدن از اختلاط دین و سیاست، باز هم از قبول داروی این....