چارقد بر چوب - رامین کامران
کاوه آینده ایران زن است (فریدون مشیری )- نبرد نماد ها از روز اول بین مردم ایران و استبداد مذهبی جریان داشته است و همیشه یکی از جبهه....