سکولاریسم مالیاتی-رامین کامران
معافیت مالی نهادهای زیر نظر رهبری که اخیراً با فهرست و به طور رسمی اعلام شده، هم صدای خنده را بلند کرده و هم فریاد اعتراض را. خبر،....