شعار های ملت را خراب نکنیم- رامین کامران
اخیراً جمعی در آلمان گرد آمده بودند تا راجع به جنبش دی ماه و طبعاً پشتیبانی از آن سخن بگویند. محتوای سخنان کلاً قابل حدس است و راجع به....