تفاخر به ترور بختيار- جاماسب سلطانى
چو تیرِ یلی در کمان رانَدی به پیرامنش کس کجا مانَدی؟ فردوسی تازگى در صدا و سيماى جمهورى اسلامى پز يكى از تروريستهاى لبنانى نظام....