کلمۀ از یاد رفته - رامین کامران
دقت کرده اید که کلمۀ پیروزی چقدر کم در نوشته های مخالفان نظام اسلامی به کار میرود؟ کلمه ای که قاعدتاً باید محور فکر و عمل همۀ آنها....