آیا واقعاً میخواهید از شر اسلام سیاسی خلاص شوید؟ رامین کامران
شاید عنوان مطلب حاضر در نظر برخی از خوانندگان عجیب جلوه کند و درخواست توضیح واضحات بنماید، ولی من تصور میکنم که سؤال جداً جای طرح....