باز آمدم، باز آمدم- رامین کامران
باز هم فصل اعتراض و تظاهرات و شورش و انقلاب شد و سر کلۀ اصلاح طلبان پیدا شد. باز دکمۀ هر تلویزیونی را میزنید، پیچ هر رادیویی را....