بلوف زدن عاقبت ندارد- رامین کامران
لافهای اخیر یکی از ژنرالهای زاپاس آمریکایی که بعد از بازنشستگی به خدمت فراخوانده شده و خود را گم کرده، مایهُ مختصری واکنش در فضای....