دمکراسی شما از این قرار است- رامین کامران
اخبار اخیر ونزوئلا اسباب مسرت طرفداران ترامپ شده، بخصوص آنهایی که مدعیند قرار است این شخص برای ایران دمکراسی بیاورد. مسرت البته از....