رضا شاه و اوا پرون- رامین کامران
خبر آمده که نظام اسلامی مومیایی متعلق به رضا شاه را در نقطه ای نامعلوم دفن کرده تا گرفتار مشکلات سیاسی که بازگشت مومیایی میتوانست....