از کارشناسان چه انتظاری داریم؟رامین کامران
بیست و چهار ساعت صحبت از کارشناسان است، اینکه چه میگویند، چگونه ارزیابی میکنند، چه توصیه مینمایند و... دوران مراجعه به اشخاص صاحب....