بلیت دوسره-رامین کامران
یکی از اسف انگیز ترین وقایع سالهای اخیر خاورمیانه، انقلاب طولانی و پر درد مردم مصر علیه حسنی مبارک بود و کودتایی که بعد از نزدیک دو....