آمریکای عزیز کجا رفت؟ رامین کامران
اعتراضات ادامه دارد و سیل انواع تفسیر نیز به همراهش روان است. طبعاً هنوز مسئلۀ اصلی موضوع شعارهاست که متنوع است و متضاد و البته هر....