شازده ای که از هول حلیم در دیگ افتاد - حسن بهگر
فراخوان ناموفق آقای رضاپهلوی در دوم اسفند نمایش یک شکست بود. ظاهراً اقای رضا پهلوی پس از گرفتن وعده هایی که صحبتشان در صدای امریکا....