این حرفها برای که؟ رامین کامران
این چند روزه، نامه ای که سلیمانی به روحانی نوشته، موضوع بحث شده است. طبعاً عده ای به ابراز موافقت یا مخالفت مشغولند. قصد من موضعگیری....