بی لائیسیته فطیر است-رامین کامران
اخیراً عده ای از نو اندیشان دینی اعلامیه ای صادر کرده اند و در آن به صراحت خواستار جدایی دین و دولت شده اند که خبر خوبیست، زیرا نشان....