وطنخواهی موسمی- رامین کامران
مشکل اصلی ما این نیست که مردم ایران وطنخواه نیستند، این است که حکومت ایران وطنخواه نیست و از آنجا که محتاج پشتیبانی مردم است،....