چه کسی از مرگ رجوی میهراسد؟رامین کامران
هر رهبری دیر یا زود میمیرد و ولی در گور کردن هر رهبری آسان نیست. مذاهب و ایدئولوژی هایی که همانند آنها، تقدس را به کار میگیرند، به....