بر سر دوراهی - رامین کامران
از وقتی که ترامپ انتخاب شده، همه منتظرند که ببینند چه سیاستی در پیش خواهد گرفت. وعده هایش چنان اغراق آمیز بوده که کسی باور نمی کند....