حریف خود را انتخاب کنید- رامین کامران
ریمون آورن متفکر نامدار فرانسوی میگفت که ما در مبارزه آزادیم حریف خود را انتخاب کنیم، نه متحدان خود را. این سخن امروز در مورد....