با جمهوری دوم به دو استبداد نه بگویید-رامین کامران
یکی از مشکلات اساسی فکری و فرهنگی در ایران، قرینه های نادرستی است که در بین مردم رواج میگیرد و این توهم را به ذهن آنها متبادر میکند....