هارت و پورت آمریکا- رامین کامران
تابستان شلوغی است. آمریکا میکوشد هر روز برگ تبلیغاتی جدیدی رو کند و سر و صدایی به راه بیاندازد، عده ای هم که به سیاست خارجی این کشور....