بازگشت مومیایی- رامین کامران
اخیراً جسدی مومیایی شده در ایران از خاک بیرون کشیده شده که شایع شده جسد رضا شاه است. البته احتمال این هست که هنگام دفن رضا شاه، فکر....