اعدام حکومت اسلامی- سیاووش ایراندوست
چندی پیش حکومت اسلامی دو جوان را به جرم زورگیری و سرقت به دار آوریخت. رئیس قوه قضاییه در حالی حکم اعدام را قبل از تشکیل بیدادگاه صلواتی اعلام کرده بود، که زمین خواری و سرقتهای کلان پاداش جنایتهای اطرافیان حکومت است. اسناد فسادهای کلان اقتصادی برخی از اطرافیان حکومت در جیب رئیس قوه اجرایی حکومت است و جنایتکاران خطرناکتر اسلامگرا هم ارتقای مقام حکومتی یافته اند.این مورد که تنها یکی از موارد بی شمار جنایتهای برنامه ریزی شده ی حکومت اسلامی در ملأ عام بود، به دلیل انتشار فیلم ضبط شده ی صحنه ی جرم سرقت در اینترنت که واکنش زیادی برانگیخت و بعد از اعدام بیانگر عدم تناسب مجازات با جرم بود، واکنشهای رسانه ای گسترده ای در پی داشت و البته بیش از توجیه های رسانه ای حکومت اسلامی در این مورد، واکنشهای اعتراضی کاربران ایرانی در اینترنت بود که این روزها به دلیل گذر هر چند کوتاه زمان فروکش کرده است؛ هر چند که گستره ی جنایتهای حکومت اسلامی افزایش یافته است و اعدامهای دیگری انجام داده است. این در حالی است که اطرافیان حکومت اسلامی، به طور مستمر علاوه بر سرقتهای کلان اقتصادی و چپاول مملکت، به جان و حیثیت مردم تعرض می کنند. و دستگاه دیوانسالاری ابزار اداری اسلامگرایان جنایتکار حاکم است.حکومت فاسد اسلامی که مسبب اصلی فقر روز افزون مردم و افزایش فساد و سرقت در جامعه است، برخوردهای خشن با مردم عادی را برای جبران عدم توانایی خود در بهبود وضع زندگی مردم با ایجاد اشتغال و به کار انداختن اقتصاد سالم، به کار می گیرد.علاوه بر همه ی اینها، کسانی هم که به سیستم ظالمانه ی حکومت اسلامی معترض باشند، با خطر سرکوب و اعدام مواجه هستند. حکومت استبداد دینی در سرکوب و اعدام مخالفانش هیچ حدی را نمی شناسد. و بخش بزرگ اعدامهای این حکومت ضد انسان و انسانیت، به مخالفانش اختصاص دارد. حکومت استبدادی احساس وظیفه ی انسان و مسئولیت پذیری وی را همراه با افرادی که سعی در انجام مسئولیتهای انسانی دارند، از بین می برد. مشکل اصلی مردم ایران، حکومت اسلامی است و تا زمانی که حکومت دیکتاتوری سر کار باشد، هر روز بر مشکلات کار و زندگی ایرانیان افزوده خواهد شد.زورگوییها و قساوتها و جنایتهای سرکردگان حکومت اسلامی علیه مردم، بی شمار است و البته وقوع این جنایتها قبل از هر چیزی ناشی از حکومت اسلامی است. دستاورد حکومت دیکتاتوری جنایتهایش علیه مردم و چپاول مملکت توسط سرکردگان حکومت است. بنابراین اول چیزی که باید اعدام کرد، حکومت اسلامی است. براندازی حکومت اسلامی و برقراری دموکراسی در کشور ایران فقط بر عهده و تنها در توان مردم ایران است. حکومت اسلامی که اعدام را به صورت مراسم حکومتی اجرا می کند، اجرا کنندگان مراسم اعدامش، مردم ایران خواهند بود. جدایی دین از سیاست، حکم اعدام حکومت اسلامی است و تحقق خواست مردم ایران برای برقراری دموکراسی در کشور ایران از این طریق ممکن است.مجازاتهای وحشیانه ی قانون مجازات اسلامی به طور مستمر قربانیان بیشتری می گیرد. نظام قضایی حکومت اسلامی برای سرکوب مردم و ایجاد جو خفقان و رعب و وحشت و حفظ حکومت دیکتاتوری تدوین شده است. خواست حذف اعدام و مجازاتهای وحشیانه در همه ی اشکال آن از نظام قضایی کشور و جایگزینی آنها با مجازاتهای «متمدنانه» و تنبیهی مؤثر، با اعدام حکومت اسلامی و استقرار دموکراسی در ایران، قابل تحقق است.محاکمه ی مسئولان حکومت اسلامی پس از سرنگونی حکومت اسلامی چگونه باشد؟ در محاکمه ی اسلامگرایان مهم است که تنها مسئولان و آمران جنایتهای حکومت اسلامی محاکمه شوند. تعداد افرادی که مدعی العموم می تواند به جرم سیاسی متهم و به دادگاه بکشاند، محدود باشد و اتهاماتشان به صورت جداگانه و در دادگاه های علنی و با رعایت تمامی موارد حقوقی محاکمه ی عادلانه، بررسی شود.محاکمه ی اسلامگرایان باید در سطح سران حکومت اسلامی _ کسانی که مسئولیت واقعی داشتند _ و بدون شبهه ی انتقام گیری و نمایشهای منزجر کننده ای که در حکومت اسلامی اجرا می شد، انجام بگیرد. ( تعداد مسئولان حکومت اسلامی که با جرایم سیاسی محاکمه می شوند باید محدود باشد، مثلاً حداکثر 250 نفر. به سادگی نمی توان فراتر از این حد رفت، چرا که جدا از هر چیز دیگر، مسئله را بی ارزش جلوه می دهد. ) جاسوسان و کادرهای رده پایین اسلامگرا از جرم سیاسی تبرئه شوند که در حکومت دیکتاتوری، بسیاری از کادرهای رده پایین اجرایی مسئول اعمال حکومت نیستند.در هر صورت محاکمات و مجازات باید محدود باشد و به هیچ وجه نباید هر کسی را در هر دستگاهی کار کرده به محاکمه کشاند. این را هم باید در نظر داشت که اگر یک گناهکار از مجازات برهد بهتر از آن است که بیگناهی مجازات بشود. محاکمات باید درست و معقول باشد و گرنه مجازات بی حساب از ابتدا به دموکراسی ضربه می زند و از بنیاد ضعیفش می کند.7 آوریل ۲۰۱۳
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=699