نه حجاب اجباری، نه حکومت اسلامی - سیاوش ایراندوست
حجاب اجباری بارزترین نشان استبداد روزمره ی حکومت اسلامی و تحمیل نکبتش بر جامعه ی ایران است. این که حجاب برای زنان در اسلام اجباری است یا اختیاری، همان بهتر که اسلامگرایان رنگارنگ بحثش را بکنند.حجاب اجباری چه در اسلام های رنگارنگ اسلامگرایان رنگارنگ باشد و چه نباشد، از اصول اسلامگرایی حاکم بر ایران است. این حکومت اسلامی است که با اختلاط اقتدار مذهبی در اقتدار سیاسی تعیین می کند چه چیز در اسلام هست و چگونه به کار آزار و سرکوب مردم ایران و تحمیل استبداد اسلامی بر جامعه ی ایران می آید، نه حرفهای سست تبلیغاتی برای رنگ کردن اسلام و فروختنش به جای حقوق انسانی و وارد کردن اسلامگرایی رنگی از پنجره.نه اسلام و نه هیچ دینی قدرت تحمیل خواستهای نامعقولش را بر جامعه ندارد مگر اینکه بر قدرت سیاسی متکی باشد. قدرت سیاسی همان چیزی است که باید از دخالت هر دینی مصون باشد تا جامعه بر اساس محفاظت بدون تبعیض از آزادیها و حقوق همه ی مردم اداره شود.حجاب در اسلام هر گونه که باشد، به خود اسلام مربوط است نه به اداره ی جامعه و سیاست. سخن اصلی این است که دین، هر چه باشد و به هر رنگی که باشد، نباید در سیاست دخالت کند. این جدایی دین از سیاست است که به مزاحمت های گوناگون برخاسته از تفسیرهای گوناگون دینی پایان می دهد، نه وراجی های اسلامگرایان رنگارنگ.نوع پوشش مردم به حکومت مربوط نیست. اما حکومت اسلامی در همه ی امور زندگانی مردم دخالت و تعیین تکلیف می کند. تعیین نوع پوشش مردم از طرف حکومت دخالت توتالیتری قدرت سیاسی در حوزه ی اجتماعی است. رفع این مزاحمت با چشم امید داشتن به لطف مزاحمان ممکن نیست، با دفع توتالیتاریسم اسلامگرایی ممکن است و آن هم با خلاصی از شر حکومت اسلامی از طریق انقلاب سیاسی توسط مردم ایران برای جایگزینی اش با نظام سیاسی دموکراسی لیبرال و لائیک که فرصت زندگی معقول، آسایش و امنیت و رفاه را برای همه ی مردم کشور فراهم نماید.دخالت اسلام در سیاست عامل اصلی تبعیض جنسیتی و عدم برابری حقوقی زن و مرد در جامعه ی ایران است. لائیسیته عامل اصلی برابری حقوقی همه ی مردم از دیدگاه قدرت سیاسی صرفنظر از جنسیت، مذهب، قوم، عقیده و هر گونه تفاوتهایشان است. و به همین دلیل لازم است که لائیسیته شعار اصلی مبارزه با حکومت اسلامی شود. برقراری نظام سیاسی دموکراسی لیبرال و لائیک جمهوری ایران به هر گونه تبعیض جنسیتی، مذهبی، قومی، عقیدتی و ... از طرف قدرت سیاسی پایان می دهد و دولت حقوق شهروندی برابر همه ی مردم کشور را تأمین و تضمین می کند.ایران – 10 خرداد 1393
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=1303