اعتراض رسمی دولت دکتر مصدق به نمایش فیلم ضد شاه اسماعیل صفوی در ترکیه-خسرو قاجار
هم اکنون که ماهها است سریالی ضد ایرانی و توام با تحقیر وتوهین به ایران وایرانی وحتی ادعا علیه حاکمیت وتمامیت ارضی ایران از شبکه های تلویزیونی ترکیه وبا تیراژی وسیع پخش می شود ومتاسفانه شبکه های ماهواره ای در اروپا و آسیا و حتی شبکه های فارسی زبان نیز این سریال را بازپخش می کنند . در مقابل پخش این سریال هیچ اعتراض وواکنشی از سوی دولت ایران و نهادهای دولتی را شاهد نبودیم. حتی جامعه مدنی هم در مقابل پخش این سریال به شدت ضعیف وکم اثر برخورد کرده است . اما ببنیم واکنش دولت دکتر مصدق . مجلس دوره 17 شورای ملی و وزارت خارجه دکتر فاطمی نسبت به پخش فیلمی که بسیار کم اثر تراز سریال حریم سلطان بوده و نه ابعاد توهین وتجاوزش با این سریال قابل قیاس و نه ابعاد تبلیغاتی و تیراژش با این سریال قابل مقایسه است چه بوده است . اعتراض رسمی وزارت امورخارجه ونیز سوال نماینده از وزیر امورخارجه شمه ای از واکنش دولت وملت ایران به این اقدام توهین آمیز بود . نگاهی به این اعتراض به روایت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی:

ا

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز۳ شنبه ۹ دی ماه ۱۳۳۱مجلس ساعت ۹ وچهل وپنج دقیقه صبح بریاست آقای مهندس رضوی (نایب رئیس ) تشکیل گردید.

نایب رئیس _ آقای کریمی سوالی ازآقای وزیرخارجه کرده اند بفرمایید آقای کریمی ..

کریمی _ عین سوال را بنده برای اطلاع آقایان نمایندگان محترم میخوانم بعدالعنوان طبق اخبارواصله اخیرا درکشور دوست وهمجوارماترکیه تبلیغاتی علیه ایران بوسیله فیلمهاوجرائدمنتشرشده خواهشمنداست مقررفرمایید ازجناب آقای وزیرخارجه سوال شود درصورت صحت شایعه چه اقدامی معمول گردیده . کریمی .

این عین سوالی است که بنده بوسیله مجلس شورای ملی ازوزارت خارجه کردم گرچه این مطلب زیاداحتیاج به توضیح ندارد ولی ازلحاظ تشریفات شایدلازم باشد چندکلمه ای بعرض آقایان برسانم بشهادت تاریخ ملت ایران هروقت برحسب تصادفات واتفاقات وپیش آمدهایی دچارحمله بیگانگان شده است دراثرروح شهامت ووطن پرستی که درفردفرد این ملت وجود داشته وهست ولوبقیمت جان تمام ملت ایران هم تمام شده است کوشیده اند واستقلال خودشان را حفظ کرده اند وملت ایران بشهادت تاریخ بزرگترین افتخارات رادارد حمله مغول حمله اعراب حمله اسکندر وسایرحملاتی که باین مملکت شده است همیشه بایک نهضت ملی عمومی ملت ایران روبروشده است وناچاربه شکست بیگانگان وحفظ استقلال ایران خاتمه یافته است اخیرادراین دوسالی که ملت ایران درمقابل تجاوزات بیگانگان مخصوصا ایادی شرکت سابق واقع شه که دست باین نهضت ملی زد ازدولت همجوارودوست وهمکیش خودترکیه انتظارکمک ومساعدت داشت متاسفانه علاوه برآنکه این دولت همجوار بماهیچگونه کمکی نکردبلکه برای خوش آیند دولت انگلستان تاآنجاکه توانست بوسیله روزنامه ها وبوسیله تبلیغات برعلیه ملت ایران اقدام کرد اخیرا بطوریکه درروزنامه ها چندی قبل منتشرشده بوددرترکیه یک فیلمی تهیه کردند که این فیلم کاملا یک جعل تاریخی است دراین فیلم شاه اسمعیل صفوی راکه ازبزرگترین سلاطین صفوی وازپادشاهان غیورورشید وشجاع ایران است بطورموهنی درصحنه نمایش درآورده اند وآن واقعه چالدران رابنفع دولت ترکیه وباشکست ایران بیک وضع فوق العاده موهنی نمایش دادند(پورسرتیپ _ غلط کردند ) بنده می خواستم بنام فردی ازافرادملت ایران ازپشت این تریبون ملت ترک بگویم آیاازتمام مبارزات دولت صفویه باترک بادولت عثمانی فقط همان واقعه چالدران رابخاطردارند که مردم رشید تبریز بیش ازچهارشب مجال بقشون عثمانی ندادند وآنهاراازشهر وخانه خود بدون دخالت قشون بیرون راندند ولی حملات پادشاهان صفویه وتصرفات شهرهای خود را فراموش کردند مگرهمین شاه اسمعیل دوسال قبل از واقعه چالدران بغدادوسایرشهرهای عراق عریب را که آن موقع جزدولت عثمانی بودتصرف نکرد ؟ مگرنامه های تاریخی سلاطین آل عثمان دردست مانیست که ازپادشاهان ایران زنهار خواسته اند مگرشاه عباس کبیر چندبارقشون ایران راتاپشت دروازه های ترکیه نراند؟ چرا می بایستی یک دولتی اجازه بدهد که درمملکتش حقاق تاریخی زیرپا گذاشته ویک موارد مجعولی را نمایش دهندمن جزخوش رقصی برای دولت انگلستان باین اعمال چیزدیگری نمی توانم نام بگذارم . چون بعضی از رفقابمنظور حفظ روابط سیاسی تقاضا کرده اند که بنده دامن صحبت را فراچینم بنده بعرایضم خاتمه میدهم (احسنت ) وازنماینده دولت تقاضامیکنم که درپشت این تریبون شرح بدهندببنیم درمقابل این این عملیات خلاف رویه وغیردوستانه چه عملی کرده اند (احسنت )

نایب رئیس _ آقای وزیرامورخارجه

وزیرامورخارجه (آقای دکترفاطمی ) _ بنده ازنماینده محترم جناب آقای کریمی متشکرهستم که این مطلب را طرح کردندویک فرصتی به بنده دادندکه اینجابعضی مطالب را بعرض آقایان برسانم عرض کنم مسائلی که درداخله یک کشوراتفاق می افتدنمی بایستی تمام اینهارامتوجه یک دولتی کرده وبنده شرم دارم که به آقای کریمی بگویم کاریکاتورهایی ازجرایدایران به مورد اعتراض مقامات دولت ترکیه قرارگرفت وهیچوقت اینها رانباید بحساب ملت ایران گذاشت (صحیح است ) واعمالی هم که در آنجاگاهی درمطبوعات گاهی درفیلم دیده شدهاست این راهم نباید بحساب دولت دوست ایران ترکیه گذاشت درپاسخ جناب آقای نادعلی کریمی نماینده محترم مجلس شورای ملی راجع به تبلیغاتی که درکشوردوست وهمجوار ما کشورترکیه برعلیه ایران بوسیله انتشار مقالات دربعضی جراید بانشان دادن فیلمهای موهن انجام می شود باستحاضر نمایندگان محترم مجلس شورای ملی می رساند:

بطورکلی بایدعرض شودکه روابط دوکشور دوست وهمجوار براصول ومبانی دوستی وصمیمیت وحسن همجواری استواربوده وازطرف اولیای دوکشور سعی وکوشش لازم درتحکیم روابط مودت آمیزموجوده بعمل می آید گاهی دربعضی ازجراید دوکشورمقالاتی دیده می شودکه برخلاف مبانی مذکوره است اطمینان قاطع حاصل است که مقالات مذکورناشی از افکارونظرملت ودولت ایران وترکیه که سالها است برای تحکیم روابط دوستی وهمجواری کوشش مبذول داشته اندنبوده بلکه عناصرمعدودی سعی دارندروابط موجوده بین دوکشور را تیره سازند بدیهی است که محض انتشار چنین مقالاتی اولیای دوکشور اقدام لازم را درتعقیب موضوع بعمل می آورند اماموضوع نمایش فیلمی که نماینده محترم به آن اشاره فرمودند بانهایت تاسف باید عرض کنم که درتاریخ ششم آبان سال جاری تگرافا ازسفارت کبرای شاهنشاهی درآنکارا بوزارت امورخارجه اطلاع رسید که درسینماهای ترکیه فیلمی بنام (یاوزسلطان سلیم ) که ازصحنه های جنگ تاریخی چالدران تهیه گردیده وقسمتهای زننده نسبت بایران درآن می باشد بمعرض نمایش عمومی گذاشته شده است بمحض وصول تلگراف به سفیرکبیر شاهنشاهی درآنکارا دستور داده شده شخصا وزیرامورخارجه ترکیه را ملاقات ورسما نسبت به نمایش فیلم یاوزسلطان سلیم اعتراض نماید در تهران اهم ازسفیرکبیرترکیه خواسته شداقدام فوری برای جلوگیری ازادامه نمایش فیلم مذکور یاقطع قسمتهای زننده آن بعمل آورد

درتاریخ ۳۰-۸-۳۱ طبق تلگرافی که ازسفارت کبرای شاهنشاهی درآنکارا واصل گردید کفیل وزارت امورخارجه ترکیه به سفیرکبیرایران اظهارداشته که اولا درباره حذف قسمتهای زننده فیلم مورد بحث اقدام لازم شده است ثانیا انتشار پاره ای ازجراید که مورد اعتراض دولت شاهنشاهی بوده است وابسته باحزاب اقلیت ملت بوده که میل دارند برای دولت مشکلاتی ایجادنمایند واقدام لازم برای جلوگیری ازاین قبیل انتشارات نیزبعمل آمده است ضمناکفیل وزارت خارجه ترکیه به سفیرکبیر شاهنشاهی برای تشیید وتحکیم روابط حسن موجودمطالب دوستانه دیگراظهارداشته اند باین مطلب بایداضافه کنم که مخصوصا آقای سفیرکبیر ترکیه درتهران درچندین مورد که بابنده ملاقات کردنداظهارتاسف کردندوقول دادندکه درحذف آن قسمت های این فیلم ودرجلوگیری ازنمایش آن تسریع بعمل بیاورند واتفاقاایشان هیچ فروگذارنکردند وبنده میخواهم عرض کنم که الان روابط دوکشور بسیارصمیمانه است واگرآقایان نمایندگان مطالبی در این باب اظهارمی فرمایند حاکی ازروح وطن پرستی واحساسات پاک ایشان است وهیچیک ازنمایندگان محترم مجلس شورای ملی نسبت بدولت همجوار ماترکیه نظرسوء وغرضی ندارند (صحیح است )

نایب رئیس _ آقای کریمی

کریمی _ البته بنده ازطرح این مطلب وسوال ازدولت نظری نداشتم جزاین که خاطرمحترم آقایان نمایندگان از جریان مسبوق باشد وضمنانتیجه عمل را بدانیم بطوریکه جناب آقای دکترفاطمی فرمودندآنچه وطیفه بوده است عمل شده وآنهاهم حفظ روابط دوستی را مرعی داشته اند وملاحظه کرده اند چیزی که فحوای بیانات ایشان توانستم بفهمم این است که اگر بعضی مخالف خوانی هایی می شود ازطرف ملت ترک نیست ازطرف یکعده اخلالگر است که بنفع دولت استعمارگرانگلستان بعضی مطالب را منتشرمیکنند بنده نمیدانم رای شورای بین المللی را هم جزهمین آرا بایددانست نه رای ملت ترک


انجمن پژوهشگران تاریخ‎
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=903