آب استخر را معطر کن : م.سحر
این طنز منظوم ، با دیدن و به تأثیر یکی از بی شمار پلاکاردهای تبلیغاتی حکومتی که به خرج امت گرسنه تهیه شده و با هدف «کار فرهنگی » بوسیله «فرهنگ گستران ولایی» برای ترویج عصمت و عفت و حفظ ناموس مسلمین، در کوچه ها و خیابان ها برسر راه زنان و دخترانِ ام القرای سید روح اللهی نصب می شوند ، نوشته شد.دروسط این پلاکارد با خط درشت ثلث واژهء «چادر» نوشته شده و شعار بالای آن عبارت است از: « «خواهرم هنگام شنا استخر را با چادرت معطر کن !..................................................................................................

خواهرم خانه را منوّر کنیک جوالِ سیاه بر سر کنبرو از شوهرت اجازه بگیرروی بر کوچه، پشت بر درکنبه ره، آن پیکرِ مؤنث رامخفی از منظرِ مذکّر کنقِر، به باسَن مده، مجنبانشمُستطیلی ازین مُدّور کنمَمه ها را به کیسه ، مخفی سازحذر از حیزیِ برادر کنگـَردِ فلفل بریز بر لب هاتز لبِ غنچه ، حذفِ شکّر کنبا کمربند و قفل پولادینبه تن از زیر ناف ، سنگر کنوان کلیدِ عفاف را حتیمخفی از اهلِ بیتِ اَطهر کنجای آن را به ویژه ، پنهان ازپسرِ عمّ و شوی خواهر کنپشگلِ خر بریز در کُرستاقتدا بر خرِ پیمبر کنجایِ عنبر به خود بمال پِـهِـندوری از عطر وعود و عنبر کنرِیحِ شرعی به کوچه بپراکنعابران را ز خود مُکدّر کنصاف از خانه سوی مسجد روگوش بر قصّه گویِ منبر کنشمر اگر آمد و حسینی کُشتگریه چون غلغلِ سماور کنشیخ اگر ازجماع، مسئله گفتشیوه‌اش را چو آب، از بر کنخوب بشنو حدیثِ فَرج و دُبُردانشت را ز پیش، بهتر کنوعظِ ملا، گرَت به وجد آوردخوف، بر نفسِ خود مُظفّر کنیادِ عشرت زمغز، بیرون آرگوشِ شهوت به قصه گو، کر کنبر تو شیطان اگر شبیخون زدالحذَر کارِ خویش، یکسر کنگر جنابت، به تو هجوم آوَردیادی از آبِ حوضِ کوثر کنره مسجد به سوی استخر آردست و پا را به آبِ کُر، ‌تر کنخواهرم، با لباس، شیرجه روتنِ ناپاک را شناور کنخوب با چادرت، به وقت شناآبِ استخر را مُعطر کنپاک و طاهر چو شد تنت در آبیادی از رختخوابِ شوهرکن ! ـفِرز و چابک، به خانه‌ات برگردشبِ عشرت بر او مُیسّر کنشیوه‌های جماعِ شرعی رادرخیالاتِ خود مُصوّر کنجمله، آموزه‌های مُلا راچون گلوبند، زیب و زیور کنآنچه فرموده در اصول جماعهمه را مثل میوه نوبر کنراست، همچون هَووی دیگرِ خویشخوش به تحریکِ شوی، محشر کنذکری از آن کنیز و آن بانویادی از آن کدو و آن خر کنخُلقِ شوهر اگر به راه نبودعشوه بسیار و شکوه کمتر کنهنرِ وی اگر افاقه نکردره او را به سمت ِ دیگر کنزور او با تو گر برابر نیستتو بر او زور خود برابر کنالغرض حیله های سکسی راطبق دستورِ شرع انور کنوینچنین در کمال خوشبختیبخت بیدار را مُکرّر کن !ـمادرِ دختران فردا باشدخترت را قرین مادرکن !ـنرّه گان را بزای ماده و بعدمادگان را کنیزک نر کنبه زنانِ جهان زنی آموزمِسِ زنهای بی‌حیا، زر کن !ـمدل بانوانِ عالم شوکشورِ عقل را مسخّر کنم. سحر۹. ۱. ۲۰۱۳

پاریسhttp://msahar.blogspot.fr
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=737