پشته‌ی نانوشته‌ها-علی اکبر یاغی تبار
پشته‌ی نانوشته‌ها بر پشت

خسته از بهت راه برگشتم

گفتم از رنگ عشق بنویسم

سبز رفتم سیاه برگشتمپشته‌ی ناسروده‌ها بر دوش

دودمان سروده‌ها بر باد

این عبث‌واره‌های بی‌معنی

آخرین چارپاره‌ی من بادبگذر از من که سخت دل‌تنگم

بگذر از من که سخت دل‌گیرم

نَقل من هفت‌جانی سگ‌هاست

هر چه جان می‌کَنم نمی‌میرمنه سرم سرسپرده‌ی مرگ است

نه امیدی به زیستن دارم

قصه‌ی من حکایت تلخی است

زندگی نیست این که من دارمگفتم از اشک و عشق و آزادی

زخم و نفرین حواله‌ام کردند

از بهار و برادری گفتم

مسلخ و دین حواله‌ام کردندگفتم از اشک و عشق و آزادی

حرف‌های مرا نفهمیدند

پاکی بغض‌واره‌هایم را

به عیار شکسته سنجیدندمی‌نویسم گلایه‌هایم را

بر سپید سیاهه‌ی سیگار

غربت روح دردمندم را

می‌سپارم به سینه‌ی دیوارمی‌نویسم کسی نمی‌بیند

می‌نویسم کسی نمی‌خواند

جای‌جای من از جنازه پُر است

زنده‌ی من به مرده می‌ماندهر که را من به آشتی خواندم

با خودم بر سر مناقشه شد

هر گجستک که مریمش خواندم

خوی خوکان گرفت و فاحشه شدسر به طغیان زد و جهنم شد

هر بهشتی که من بنا کردم

پاچه‌گیر برادرانم شد

هر سگی را که من خدا کردمرفتم از اشک و عشق بنویسم

زخمی و خسته‌بال برگشتم

با مرام پلنگ‌ها رفتم

با شگرد شغال برگشتمدر خودم مویه می‌کنم خود را

ما بریدیم و دیگران بردند

ما بریدیم و هیچ حرفی نیست

حق ما را برادران خوردندرفتم از اشک و عشق بنویسم

خسته و ناامید برگشتم

گفته را با نگفته حاشا کن

پاک رفتم، پلید برگشتمرفتم از اشک و عشق بنویسم

در مرسل به خورد من دادند

آمدم از زمین شروع کنم

وحی منزل به خورد من دادندپی مرهم دویدم و دیدم

با طبیبان مرده حرفی نیست

پی مرهم دویدم و دیدم

زخم و تاول به خورد من دادندیا علی گفتم و ندانستم

با سگان عهد دوستی بستم

یا علی گفتم و مریدانش

زهر و حنظل به خورد من دادندگفته‌ها را نگفته حاشا کن

نامه در چاه مرده افکندند

(گفتم این شرط آدمیت نیست)*

جفر و جنبل به خورد من دادندرفتم از زندگی بیآغازم

حرمتم زیر دست و پا له شد

آفتاب حقیقتم مه شد

بس که مهمل به خورد من دادندگفتم از رسمشان عدول کنم

خورده‌ها را نخورده قی کردم

یک‌یک آیه‌های رحمت را

با مسلسل به خورد من دادندسفره از نان و خنده خالی بود

میهمان را گرسنه خواباندم

این فراموش‌کرده پالان‌ها

هی خزعبل به خورد من دادند...می‌گریزد برهنه پا در باد

آخرین کودک درون از من

از «فراسوی نیک و بد» گفتم

مانده تنها «سه قطره خون» از منکوله‌بار نگفته‌ها بر دوش

از من این داغ تازه باقی ماند

از بهشتی که در پی‌اش بودیم

قتل‌گاه و مفازه باقی ماند

از من خسته‌ی وطن بر باد

غزل بی‌اجازه باقی ماند

باز هم دیر کرده‌ای لوطی !

از برادرجنازه باقی ماند...

اندکی در خودش تامل کرد

دید چیزی ندارد الّا درد

رفت و دیگر کسی ندید که او

چه بلایی سر خودش آورد
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=683