کدامین باغ ؟ با نام تو زیبا نیست "اسماعیل "!-رضا مقصدی
صدای تو اگر شادی ست.
ویا گُلبانگ ِ آزادی ست.

صدا در سینه مان، پژواک ِ دیگر داشت.
صدا از دوردست ِ جان ِ مشتاقان -
به سوی آرزومندان ِ باغ ما، قدم بر داشت.

که می گوید درختان را پیامی نیست؟
که می گوید درین سرمای طاقت سوز ِآن سامان-
گُل ِ بادام ِ تنها مانده ی ما را سلامی نیست؟

صدایت در سرود ِ جان ِ ما جاری ست.
گُل ِ بادام ِ تنها مانده ، اکنون از تو می گوید
به هر آیینه ، با هر رود.

ببین ای همنشین ِ دلنشین ِ هرچه فروردین !
کسی نام ترا در رقص ِ شبنم ها صدا کرده ست.
کسی از مَردُمان ِ "گیل".

کدامین باغ؟ با نام تو زیبا نیست "اسماعیل" !
.......................................
20 دی 97
رضا مقصدی
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=3533