دود و سپند است این ما و من ها -خالد صدیق چرخی
زیروبم وهم است چه گفتن و چه شنیدن
توفان صداییم در این ساز و صدا هیچ
بیدل

شوریست امشب در محشر دل
آتش فتاده در بستر دل

افلاک و انجم آفاق و انفس
رقصیده باهم در محور دل

راز حقیقت رمز محبت
پیدا و پنهان در ساغر دل

هرجا که رفتیم دیدیم آخر
افتاده هر سو دل بر سر دل

بزم هوس ها پیچانده ما را
غافل بماندیم از جوهر دل

دود سپند است این ما و من ها
ما را عزیزان درمجمر دل

پروانه کردیم بر روی شمعی
سوزیم و یابیم خاکستر دل

از بخت بیدار دلدادگان را
گردیده قسمت دل بر سر دل
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=3310