برگ ننگین -دکتر علی گوشه
شعر، آهنگ و اجرا: دکتر علی گوشه
مملکت در اوج ادبار
تن فروشی روی اجبار
سفره های خالی از نان
نو جوانان کنج زندان
به پا ها قفل و زنجیر دیانت
فقیه وشیخ در فسق و خیانت
چه می خواهید از این شیخان نادان
از این غارتگران خوان ایران
چه می خواهید از این جمع فقیهان
به جز حکم شریعت دار و زندان
رها باید وطن از این وقیهان
تهی از تازیانه قفل و زندان
بجنبید ای رفیقان ای رفیقان
رها سازید وطن از شر شیخان
شوید یک موج یک موجی دوباره
کنید این برگ ننگین پاره پاره
https://www.youtube.com/watch?v=8PeQZgg3yro
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=3163