جهل و جور-از منوچهر برومند م ب سها
به گيتى كه نامهربانى كند
تباهى جهان كامرانى كند

زمانه چو ناسازگار آمدست
جفا در جهان كامكار آمدست

زمانه ز ناسازگارى خويش
كند زهر در جام مخلوق بيش

پلشتى و پستى در آن گشته چير
بر ابناء نوع بشر سخت گير

به هر سو ابر قدرتى بيخرد
پى ِكسبِ زر جسته جنگ و نبرد

ره آورد هر روزه اش ظلم و جور
به چرخ تباهى گرفتست دور

ننوشد دمى آب خوش آدمى
به اندوه خوگر شد از همدمى

نبينى بجز درد و زجر و قتال
تحجّر دگر باره گشته وبال

گهى داعش و بارِشِ مرگ و مير
تبه خوى خَلْقى سيه رو چو قير

به تارى شبى، يورشى سهمگين
به شهرى بَرَدْ تا بَرَدْ عزّ ِ دين


به بَرْدِه سرايش به كُند و كَمَنْد
پرى روى مه پيكران بند بند

كُنَدْ جوى خون جارى از گردنى
كه جُسْت است پيكار با ره زنى

به بمبى جِتى گيرد آتش به جان
زخبثِ خبيثى در آن جِتْ نهانبگيرد بزير و بريزد چو برگ
پليدى كه رانَدْ بر ارّابه مرگ

مسلمان و ترسا چو قوم يهود
به جهل اندر از جور جويند سود

كمربسته در طيفِ جهال دين
ز بودائيان جمع جوياى كين

خرد رخت بربسته زآن مردمان
به آزار رو كرده چون كژدمان

نهاده به ضرب و به تاراج روى
به پيكارِ بى وقفه كشتار جوى

كجا شد؟ تساهل تبرى زخشم؟!
بر آيين بودا فروبسته چشم!

چو گبران سوزنده ى مانيان
به كشتار اسلاميان بانيان

فزون بر ستيزى كه آسيون (١) است
ز آفات ارض و سما شيون است

زسيلى شود شهر در كامِ آب
بناهاى سر بر سپهرش خراب

وزد باد و توفانِ زور آورى
ز گردون رسد رنج ناباورى

زمين رو به زلزال سخت آورد
بلنداى كوهى به تخت آورد

شود خانه مهر بى بام ودر
زبى مهرى چرخِ بيداد گر

چه گويم چه ناساز شد داورى
بينديش و جو از خرد ياورى

اگر خانه ى مهر ويران شدى
در آن طفلكان خفته بى جان شدى

نه از چرخ و بيدادِ داداربود
كه وجدانِ سازنده بردار بود

خرد گر به كار جهان آمدى
زمين و زمان شادمان آمدى


نبودش دگر جور و جهلى به كار
نشد ديگ درواى حرصى ببار


شد از خواب بيدار وجدان خلق
نبودش فريبى به ترفند و دلق

فريبا شدى ساحت زندگى
زمهر فروزان و فرخندگى

چو چرخاب چرخنده چرخد به خون
ز ابناء و ارباب جهل و جنون

سترون شود مام فرّ و بهى
نهال امل مانَدْ از فرّهى

بَرى زين همه جهل و زين بربرى
سها رو به قحط خِرَدْ خون گرى

(١): آسيمه سرى- سر گشتگى

م ب سها
پاريس ١٨ / ١١/ ٢٠١٧
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=2822