دكتر مصدق- ابن جني
كنون بحران مجلس هست بيرون
ز فكر تابناك صد محقق
نميگويم من اين ليكن يكي گفت
كه مجلس نيست خالي از منافق
از اين شرب اليهود و وضع درهم
سزاوار است اگر ملت كند دق
چنين لجبازي و خصمي نگردد
كنون با هيچ قانوني مطابق
غرض ورزان براي نفع آني
همين اوضاع را هستند شائق
ز عشق ميهن خويشند فارغ
به مال و جاه و عنوانند عاشق
ز سابق بود مردم را شكايت
دو صد رحمت به وضع و حال سابق
نباشند ار غرض ران از چه هسنتد
چنين گاهي مخالف گه موافق
به حال كاروان بايد اسف خورد
چو كار افتاده اندر دست سارق
نباشند از چه يك دم پاي بر جا
اگر در قول خود هستند صادق
ز خلق اين گروه لاابالي
بود بر ما نهان مقصود خالق
مرضها گشته در اين دسته مزمن
طبيبي بايد از هر حيث حاذق
شود بس پايه ها سست "ابن جني"
بود بر وضع سابق گر كه لاحق
توسل جست بايد بهر اصلاح
ز فكر روشن دكتر مصدق

ابن جني
(ابن جني تخلص مرحوم عباس فرات بود)
منبع: هفته نامهء توفيق
سال ٢٣
شمارهء ٤١
چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٢٤
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=2359