وطن امروز، موزیک و اجرا: دکتر علی گوشه
وطن امروز
وطن امروز اسیر دو سه تن بی وطن است
انهدام وطن از نکبت این چند تن است
آن یکی لاشخور و وان دگری جغد سیاه
آن یکی مرده خور و وان دگدی گورکن است
وطن امروز اسیر دو سه تن بی وطن است
انهدام وطن از نکبت این چند تن است

آن شده پیش نماز چمن دانشگاه
واقعاً قصه او قصه خر در چمن است
عطش قاضی اسلام بنازم که چنین
تشنه خون جوان و بچه و مرد و زن است
وطن امروز اسیر دو سه تن بی وطن است
انهدام وطن از نکبت این چند تن است

حاکم شرع به حیوان عجیبی ماند
که دمش گاو و تنش خوک و سرش کرگدن است
هیات حاکم ما هیات خیرات خور است
هیات دولت ما دسته زنجیرزن است
روزگاری که وطن دست کفن دزدان است
عجبی نیست اگر مرده ما بی کفن است
وطن امروز اسیر دو سه تن بی وطن است
انهدام وطن از نکبت این چند تن است

لینک به ویدئوی «وطن امروز»
https://www.youtube.com/watch?v=wccPLvsXK08
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=2266