سوسیال دموکراسی را یک سیستم اصلاح کننده نظام سرمایه داری با درنظر گرفتن رفاه عمومی و عدالت اجتماعی دانسته اند و جای چنین تشکلی هنوز در میان سازمان های سیاسی ما خالی است . ما این پرسش را با برخی از فعالان سیاسی در میان گذاشتیم و بتدریج پاسخ ها ی رسیده را منتشر می کنیم -ح.بهگر :
1-با توجه به فاصله طبقاتی در جامعه ما و فقر رو به گسترش ایجاد یک تشکل سوسیال دموکرات می تواند راه حلی برای آتیه ایران باشد؟
شاید این توضیح برای روشن شدن پرسش لازم باشد که
«سوسیال دموکراسی مورد نظر ما بر پایه ی سوسیالیسم دمکراتیک پارلمانی وشامل رفاه عمومی است که بتواند تفاوت های اقتصادی در جامعه را کاهش دهد . سیاستی مبتنی بر اقتصاد بازار همراه با تنظیمات سیاسی که از مالکیت دولتی توزیع حمایت کند .
گرچه راه حل هایی مانند بیمه درمانی، بیمه بیکاری، قانون کار و توافق نامه های جمعی بین اتحادیه های کارگری و کارفرمایان و راه حل های جمعی مانند تعاونی ها و مالکیت مشترک مورد نیاز است اما مهمترین مساله ما آزادیست و بر هر چز دیگری مقدم است .»
2-با توجه به ناموفق بودن سازمان های سیاسی درخارج از کشور فکر می کنید یک تشکل جدید باید دارای چه مشخصاتی باشد تا موفق شود؟
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=2726