رادیو آلمان
بهرام مشیری
لغت نامه فارسی - سوئدی
تبدیل پنگلیش به نگارش فارسی – گوگل
سینمای آزاد
فرهنگ فارسی به فارسی