ندای سبز آزادی
ایران در جهان
روزنامه ایران
ایلنا- خبرگزاری کار ایران
کانون مدافعان حقوق بشر
گویا
تلویزیون من وتو
تلویزیون اندیشه
رادیو آلمان
بهرام مشیری
لغت نامه فارسی - سوئدی
تبدیل پنگلیش به نگارش فارسی – گوگل
سینمای آزاد
فرهنگ فارسی به فارسی