نبود رهبری در افغانستان دلیل بوجود امدن طالبان است برگردان م. جمشیدی
هنگامیکه تهران میسوزد Anna Dahlbergt برگردان منصورعرفان
ترافیک سنگین در تونل های غزه Bitte Hammargren برگردان منصور عرفان
نگاهی به جهان، دموکراسی و انتخابات برگردان از فرامرز دادرس
بسته پیشنهادی یا قوطی بگیر و بنشا ن ! فرامرز دادرس