نامه ی تیمورتاش به تقی زاده
نامهً آیت الله پسندیده ،برادرآیت الله خمینی به وی ، در تاریخ 15 مرداد 1362.
نامه دوم قوام به محمد رضا پهلوی
نامه نخستین قوام به محمد رضاپهلوی
قیام « تارابی »-عطا ملک جوینی
اعلامیه اعتراض جبهه ملی به محاکمه سران نهضت آزادی
اعلامیه جبهه ملی دوم خرداد 1340
نامه های دکتر محمد مصدق
سخنراني ارسلان خلعتبري وکیل مدافع پزشك احمدي
نقشه عملیات کودتای 28 مرداد1332
جنگ روانی آمریکا علیه دولت دکتر مصدق ، مقاله های که CIA در روزنامه های ایران منتشر می کرد.
نامه های سعیدی سیرجانی به خامنه اي