گفتاری درباره سوسیال دمکراسی (۱)-منوچهر صالحی
شاپور بختيار: ليبرال يا سوسيال دموكرات؟جاماسب سلطانی