رامین کامران و کوروش عرفانی موضوع:بررسی اوضاع روز- طرح....
چگونه نخست وزیر سابق سوئد از ترور رستوران میکونوس جان....
…من می میرم که نسل جوان ایران از مرگ من درس عبرتی....
رامین کامران و کوروش عرفانی موضوع:بررسی اوضاع روز- طرح....
درگذشت جناب آقاي محمد مشيري يزدي