تسلیت به ملت بزرگ ایران
زلزله در کرمانشاه
دامن زدن به تنش های جنگ طلبانه را بشدت محکوم میکنیم
بزودی عربستان و کل منطقه دروضعیتی غیرقابل کنترل فرو خواهد....
موافقت نامه TPP بدون مشارکت آمریکا ادامه می یابد