درباره ی عملیات تروریستی اخیر بلوچستان ما هرگونه تروریسم و افکار....
ما خواهان جدایی دین و دولت در ایران ‌هستیم
دولت دوران گذار و اهمیت آن برای برگزاری انتخابات مجلس موسسان و....
بیانیه تحلیلی - انتقادی جبهه ملّی ایران به‌مناسبت سومین سالگرد....
بیانیه‌ی نهضت مقاومت ملی ایران به مناسبت چهلمین سالگرد