آزادی بیان خرج دارد- رامین کامران
در گفتگویی که چند روز پیش با آقای کورش عرفانی، در تلویزیون دیدگاه، در باب سر آمدن دور اصلاح طلبی داشتیم*، بحث به مسئلۀ آزادی کشید و....
شهرت برای رهبری کافی نیست- حسن بهگر
این روزها همه جا صحبت از یافتن جایگزین برای جمهوری اسلامی است زیرا رژیم نه حقانیت در داخل و نه آبرویی در خارج دارد، خلاصه مرده ای را....
آیا آزادی بیان مجوز لازم دارد؟- رامین کامران
همۀ ما، بخصوص آنهایی که از زمان شاه هم چیزی یادمان هست، به این شکوه ها خو داریم که زبانها را بسته اند، قلمها را شکسته اند و... خلاصه....