"مهندسی" انتخابات -پرویز دستمالچی
انقلابها (آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، کوبا، ایران) همه به اهداف خود رسیده اند. هر یک از آنها اهدافی داشتند متفاوت با دیگری. آمریکا....
خط قرمز تلویزیون «من و تو» یا مهمانانش؟ حسن بهگر
من معمولاً فرصتی برای تماشای تلویزیون ندارم ولی اتفاقا برنامه ی «رو به رو» بخش ۲۲ را دیدم که چند اتفاق عجیب افتاد. اول از همه....
نگاه لازمی به کارنامه ی سردار اصلاحات - حسن بهگر
در جامعه ی ما رقابت سیاسی موجود نیست، بلکه همان طور که خیزش انقلابی مردم غصب شد قدرت سیاسی هم غصبی است. این از دست آن یکی قاپ می زند،....