مصونیت اسلاماتیک- حسن بهگر
قدیم ها مردم از عفت و پاکدامنی چیز درستی سرشان نمی شد و چشمشان به دهان آخوندها بود که راهنمایی شان کنند. البته در جبهه ی مقابل،....
خدعه ممنوع!- سیاوش ایراندوست
خاصیت کلمه ی دوم در ترکیبهای «جمهوری اسلامی» ، «ملی مذهبی» ، «دموکراسی دینی» تهی کردن کلمه ی اول از معنا و کاربرد معمولش است. این فقط....
نمایندگی و گوناگونگی آن- نوشته محمدرضا خوبروی پاک بخش سوم از کتاب حقوق....
2 - ماموریت آمرانه ماموریت نمایندگی که امروزه در بیشتر پارلمان های دنیا رایج است را در پیش خواندیم ، چنین ماموریتی ، با وکالت....