آیا حمله ایالات متحده آمریکا به ایران حتمی است؟ –....
باز جنگ‌افروزان در ایالات متحده سناریوی تهدیدآمیز....
سیاست مماشات با فاشیسم- 48- پیدائی و پویش دهه سی قرن....
ادامه تعرض هیتلر به سوی شرق اشغال سهل الوصول پراگ,....
سیاست مماشات با فاشیسم- 47- پیدائی و پویش دهه سی قرن....
توفان علیه اپیسمنت جامعه جهانی، به خصوص مردم....
سیاست خارجی ارعاب و وحشت آمریکا در بازداشت شرّم آور....
بخش سوم از چند منظر بازداشت آسانژ (Assange) نفرت انگیز است.....
مقابله با فرا ناسیونالیسم و واپسگرائی بین المللی-نوام....
بخش نخست: امیدوارم که از من خرده نگیرید زیرا من....
تسلیحات هسته ای، تغییرات اقلیمی و تضعیف دمکراسی*- نوآم....
بخش دوم: تهدیدات آینده سیارۀ زمین من میخواستم در مورد....