بازاندیشی سیاست- شیدان وثیق در پرتو خوانشی از فلسفه....
در دنیای امروز ما، که با تحولات بزرگ اجتماعی، سیاسی و....
هرمنوتیک واژگونه مجتهد شبستری -جلال ایجادی
هرمنوتیک قرآن و جامعه شناسی آن شناسنامه اسلام قرآن....
فلسفه در ایران و سقوط اسلامی-جلال ایجادی
پویایی فلسفه غرب مباحث فلسفی در جامعه یک امر اساسی....
هوش مصنوعی، چالشی تازه در فلسفه و جامعه‌شناسی، جلال....
دانش و شناخت ما هوش مصنوعی یک رویداد اساسی ساختاری....
اوقاف و دولت لائیک - کیومرث صا بغی
اولین باری که انسان در تشخیص و ترجیح زندگی بر مرگ و....
اسلام، دین استعماری و توتالیتاریسم، جلال ایجادی
اسلام یک دین توتالیتر و استعماری است و تسلط....