مارکس و انقلاب-منوچهر صالحی
چند سالی است که خانم و یا آقائی به نام ناجی که باید هوادار جنبش چپ مارکسیستی‌- ‌لنینیستی باشد، هر از گاهی نوشتارهائی را که در رابطه....
چند نکته درباره جایزه دانمارکی داریوش شایگان -مهدی مظفّری
پس از درگذ شت داریوش شایگان، در زندگینامه‌هایی که ازاو منتشر شده، اشاره‌ای هم هست به دریافت جایزه‌ای که از طرف دانشگاه آهوس....
ماردوشان عبا پوش-شیرین سمیعی
از مزایای دوران ایران پیش ازانقلاب می شنویم و از حوادث غم انگیز این دورانش می خوانیم که به راستی حوادث این دورانش برای ما ایرانیان....
برند«چپ» و نشست کلن!- تقی روزبه
در نشست کلن فی الواقع حادثه غیرمنتطره ای به وقوع نه پیوست. چیزی کم وزیاد نشد. «رخدادی» قابل توجه و قابل تأمل و بحث صورت نگرفت. آن چه که....
زمین بی‌حاصل-حقیقتِ حزب چپ ایران (فدائیان خلق) -شیدان وثیق
چندی پیش سه جریان فدایی سازمانی به نام حزب چپ ایران (فدائیان خلق) تشکیل دادند و این اقدام خود را غلبه بر پراکندگی چپ خواندند. اما....
ناکارآیی تئوری کارل مارکس-جلال ایجادی
دویست سال پیش کارل مارکس متولد شد و طی قرن بیستم پرنفوذ ترین اندیشمند جهان شد. امروز کارنامه او را چگونه باید مورد بررسی قرارداد؟....