متن سخنرانی آقای حسن نقیبی عضو شورای عالی نهضت مقاومت ملی ایران -بر....
حضار گرامی، خانواده محترم بختیار، دوستان ارجمند! امروز بر مزار آزادمردی فرزانه و فرهیخته‌ ایستاده‌ایم که تمام زندگی اجتماعی و....
چگونه می‌توان به کارنامۀ سیاسی دکتر شاپور بختیارنگریست؟ علیرضا مناف....
در زیر سخنرانی آقای علیرضا مناف‌زداه‌، ، پژوهشگر برجسته‌ی تاریخ و تحلیلگر مسائل اجتماعی و سیاسی ایران، سخنران مهمان در مراسم....
درد کردستان عراق با همه پرسی استقلال مداوا نمی شود-آریوبرزن داریوش
قدرت طلبی خاندان بارزانی درمنطقه اقلیم کردستان عراق،یکی ازانگیزه های اصلی حرکت بسوی استقلال وانجام رفراندوم در این منطقه است. عامل....
وعده های انتخاباتی روحانی، تبی که خیلی زود به لرزنشست!-تقی روزبه
لیست کابینه و مراسم تحلیف روحانی مناسکی بودند برای فاتحه خوانی و دفن وعده های انتخاباتی روحانی و انتظاراتی که برانگیخته بود! پیشتر....
پس از تو "یک ایران به حصر رفت"وحید فرخنده فرد
گاهی برخی عکس ها تورا به ناکجا آبادها و عالمی دگر می برند که حسش با هیچ قلمی قابل نگارش نیست ، با هیچ سخنی گفتنی نیست ، حتی لالت می کند....
سقوط اجتماعی نتیجه کارکرد بیش از سه دهه رژیم اسلامی ایران-رضا وضعی
انقلابی که در سال ۵۷ در ایران صورت گرفت ؛ از همان ابتدا مشخص بود که نمی تواند پیام آوری در یپیشرفت و توسعه در مناسبات اجتماعی - ....