نگاهی دوباره به” 28 مرداد ” 1332″ سیاهترین روز تاریخ معاصر ایران و....
بیش از نیم قرن از کودتای 28 مرداد 1332 گذشته است و دهها کتاب و مقاله در مورد این واقعه نوشته شده است . دهها پژوهشگر و نویسنده ایرانی و....
گزارش مستند کشتار هولناک ۶۷ در اصفهان-فرخ حیدری
در جریان جنایت هولناک و «فاجعه ملی» کشتار تابستان ۶۷ ، عمامه به سرها و کلت به کمرها و طناب بدستان سنگ دل و تبهکار در شهر زیبا و خاطره....
عبدالحسین خان وجدان داری؟ـ[*]ـمحسن قائم مقام
گر وا کند حصار قزل قلعه لب به گفت گوید، چه پیش چشم تو با همسرت کنند! (فریدون توللی) «عبدالحسین خان وجدان داری؟» این جمله تاریخی را....
۲۳۳۲ نفر: حلقه قدرت در جمهوری اسلامی-مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی....
حلقه صاحبان قدرت در تاریخ چهل ساله جمهوری اسلامی چند نفر و شامل چه کسانی بوده است؟ خاستگاه قومی و طبقاتی حاکمان ایران چه بوده است؟ و....
خامنه ای و اشتباهاتش 3- حقیر شمردن دشمن ، نه آمریکا ! که دشمن بنیان کن او....
البته این اشتباه بزرگ را فقط ” خامنه ای ” مرتکب نمی شود ، قریب به اکثریت مستبدین حتی آن زمانی که دشمن چه داخلی و یا خارجی در حال فتح....
بستر نظری ساختن جبهه‌ی جمهوری دوم ایران، کورش عرفانی
در حالی که شرایط عمومی ایران آماده ی تحولاتی مهم می شود، روشن ساختن مفاهیم، تعاریف و چارچوب ها از ضروریاتی است که بحث سیاسی در این....