سقوط اجتماعی نتیجه کارکرد بیش از سه دهه رژیم اسلامی ایران-رضا وضعی
انقلابی که در سال ۵۷ در ایران صورت گرفت ؛ از همان ابتدا مشخص بود که نمی تواند پیام آوری در یپیشرفت و توسعه در مناسبات اجتماعی - ....
سامان استبدادی مذهبی از درون می پاشد -هوشنگ کردستانی
آثار از هم پاشیدگی نظام استبداد مذهبی اکنون بیش از گذشته هویدا گشته است. بیان جزئیات آنچه در سی و هشت سال استقرار نظام مذهبی بر ملت....
نخست وزیری دکتر شاپور بختیار ، دلایل و نتایج آن -مهسا شیرازی
در بیست و ششمین سالگرد ترور ناجوانمردانه دکتر شاپور بختیار و منشی وفادار او سروش کتیبه سخن گفتن از بزرگترین شاهکار سیاسی دکتر....
بی بی سی و آینده جناح اقتدارگرا-تقی روزبه
همه چیز در این ارزیابی* پرکار مطرح می شود مگرمولفه های اصلی بحران و ماهیت رویدادها و روندهای اصلی و سرنوشت ساز: الف- بجای بحران....
اپوزیسیون واپسگرا نمی تواند تحول آینده ایران را رهبری کند -سام قندچی
دوستی که به صداقتش شکی ندارم روز گذشته مطلبی منتشر کرده که مبارزه درون اپوزیسیون را تشدید نفرت و مغایر تجربه ملی، قلمداد کرده و فقط....
فرهنگ سازی زیر سایه ملا-جهانشاه رشیدیان
مدتی است که فعالانِ ظاهراً متعلق به اپوزيسيون حکومت اسلامی در خارج کشور اين ادعا را طرح کرده اند که، بدون «آماده ساختن ملت ايران....