«خشم مقدس»دکتر عبدالکریم سروش (بخش سوم)-محمد جلالی چیمه (م. سحر) ....

8

آقای سروش

پیش ازین به گوشه هایی از سخنان عتاب آمیز شما با ایرانیانی که آنها را« کافرکیش و مسلمان کش» نامیده....
چهاردهم امرداد،سالگرد انقلاب مشروطه - مهران ادیب


در خردادماه هزار و سیصد و پنجاه و شش خورشیدی زنده یادان دکتر کریم سنجابی، دکتر شاپور بختیار و داریوش فروهر رهبران وقت جبهه....
« سفر نامه ی دنیای ارواح» پرتوی دیگری از فانوس خرد- محمود صفریان
سالهاست که استاد هوشنگ معین زاده با آثار ماندگارش چراغ راه خرد و تفکر عاقلانه ی بی تعصب را روشن کرده است.
از وقتی که پرتوی....
«بیت مقام معظم رهبری» قراولخانه‌ی شهر فرنگ است! محسن قائم مقام

بلغ العلی بکمالهی/کشف الدجا بجمالهی
نقل از مقدمه گلستان سعدی(۱)

عناوین "مقام معظم رهبری" و " بیت مقام معظم رهبری" از....
اشاراتی به برخی از سیاست های محافل قدرت های امپریالیستی بمناسبت تلاش....


مدت زمانی است که کسانی دست اندر کار برگزاری یک دادگاه بین المللی سمبلیک هستند. دادگاه ایران تریبونال در لندن که قرار است....
برنامه افق، رابطه چکمه و نعلین با سکولاریسم-فرهنگ ایران ستون آزاد
به راستی از این مسخره تر نمی شود که صدای آمریکا می خواهد به ایرانیان درس سکولاریسم بدهد، ولی در پایان روشن شد که هدفی جز به ابتذال....