کنایه پیاز-رضا غریب
قصه پیاز یا قصه سر و ته پیاز قصه ایست باب طبع جمهوری اسلامی.

قصه پیاز از آنجا شروع می شود که ما خودمان یا دیگران را به سر و ته....
پاس دوستی - به مناسبت سالمرگ محمود توکلی، روشنفکر تنها-هوشنگ کشاورز....

یاداشت: پاس دوستی بمناسبت سال هائیست که نگارنده این سطور در دوران دانشجوئی در کتابخانه مجلس سنا کتابدار بودم؛ ۱۳۳۵، و محمود....
بر این حزب مشروطه باید گریست- فرهنگ ایران

برخی از ایرانیان می گویند؛ اگر داریوش همایون، سر از گور بر آرد، حزب مشروطه را که خودش بنیانگذار آن بود تخته خواهد کرد. برخی از....
فدرالیسم برمبنای قومگرائی در ایران هم زیانبار و هم ناممکن است! محمد علی....

از نظر من به عنوان عضو جبهه ملی ایران، مبارزه با استبداد حاکم در ایران چیزی است، و نگه داشت تمامیّت ارضی و یکپارچگی کشور چیزی....
کفایت سیاسی شاهزاده رضا پهلوی زیر سؤال است- فرهنگ ایران

روز گذشته مسئله ای رخ داد که بحث در باره عدم کفایت سیاسی شاهزاده رضا پهلوی را در میان اپوزیسیون سر به گریبان ایرا ن را باز می....
تأویل باید معتبر باشد- مجید نفیسی به باور من تنها یک فلسفه ی قرون....

چندی پیش نقدی بر شرح و ترجمه ی فارسی کتاب "راهنمای سرگشتگان" [1] اثر ابن میمون عالم ربانی یهودی سده ی دوازده میلادی نوشتم که در ۱۵....