نزاع سلطنت طلبان در گورستان- فرهنگ ایران
نزاع سلطنت طلبان در گورستان، مسئله مهمی است که نیاز به نقد و بررسی در آن دیده می شود، این ریز بینی شاید راهگشای هم میهنانی باشد که به....
رضا پهلوی محور سرگردانی اپوزیسیون -نیما فرمین،

چندی است که آقای رضا پهلوی، به راه افتاده وبرای رسیدن به رویاهای دور ودرازش، از هم پیمانی با اهریمن هم رویگردان نیست. سی وسه سال....
در حال کشتن اخلاقیات انسانی هستند!-احمد نوین
در ابتدای مقاله توجه شما را باین امر جلب مینمایم در که حکومت ولایت فقیه در ایران با گسترش فساد، چپاول، اختلاس و سرکوب آزادی ها و....
باز هم درباره سیاست های زن ستیز سلسه پهلوی (در نقد مطلب خانم «الاهه....

خانم الاهه بقراط، دایما از سلسه پهلوی دفاع می کند. این حق طبیعی و آزادی بیان و قلم اوست و به کسی ربطی ندارد. اما آن جا که وی، تاریخ....
وقتی که شاه فرمان اعدام دکتر فاطمی عزت مملکت را داد-آزادگی با یاد هر....
در اینجا برای روشن شدن بیشتر عزت نفس سقراطی، نمونه ای از اینگونه عزت نفس را در تاریخ ایران مثال می آورم. عزت نفس سقراطی این هست که....
وقتی کلاغ ها شاهین می شوند! نقدی بر مقاله شاهین فاطمی- نیما فرمین
علیمحمد فاطمی؛ معروف به شاهین، در مقاله اخیر خود نوشت: "زمان آن رسیده است، که در برابر عوامل نظام ونفاق افکنان ایستادگی شود و درملا....