اهود باراک و برنامه ی حمله ی اسرائیل به ایران: بهتر است شیر باشیم تا....
حسین اسدی

آقای اهود باراک وزیر دفاع اسراێیل در مصا حبه ای با تلویزیون دوم آلمان، دررابطه با لزوم حمله به ایران و نابود کردن....
ضرورت توسعه مطالعات در زمینه‌های حقوقی و اقتصادی مدیریت ارتباطات-کاظم....
در دهه‌های اخیر همراه با گسترش مطالعات و تحقیقات مختلف درباره ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی وسایل و تکنولوژی‌های ارتباطی، به....
ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت سلاح نفت ، سلاح برای نفت . بخش دوم (نسخه....
Kazem.randjbar@yahoo.fr
چرا و چگونه منطقه نفت خیز خلیج فارس تبدیل به اهداف ژئوپولیتیک و ژئواسترتژیک آمریکا و متحدان او می شود
وقتی رادیو فردا تیترزد...!؟اسماعیل هوشیار
رضا پهلوی، فعال سیاسی و فرزند آخرین پادشاه ایران در نظرخواهی رادیو فردا از مخاطبان برای انتخاب چهره سال ۱۳۹۰، از سوی کسانی که در این....
عید ایرانی (چهار ترانه) م.سحر

عید آمد و ما لختیمعید آمد و آسمان گریان داریم
چشم نگران و دل بریان داریم
لختیم که اهل دین قبامان برُدند
نوروز-روز نو- م. سحر
نــوروز نــامــدار / م.سحر


۱

نوروز و نوید ِ بخت فیروزی تو
هر جا گذر آوری دل افروزی تو
آن شادی نوشونده آن....