درنقد اظهارات و ادعاهای دکترپيروز مجتهدزاده در نوشته ی« ادعانامه....


*****
طبق اصول قانون اساسی مشروطيت تعيين هيئت وزيران از جمله وزير جنگ از حقوق نخست وزير بود. عزل و نصب نخست وزير از سوی....
برسد به دست ابوالقاسم- علیرضا مستعار


کاروان هواپیما هاست که به زمین مینشیند. یکی از لندن دیگری از منچستر یکی دیگر از لیورپول. از اینجا و از آنجا و از بالا و از....
اسرائیل بزرگترین تهدید برای امنیت جهانی است
ترجمه ی شعر گونتر گراس
چرا خاموشم

چرا این زمان دراز را ناگفته گذاشته ام


آنچه را که عیان است


و....
نرگس محمدی را آسوده بگذارید! پرویز داورپناه
در زندان آرزو کردم ای کاش مادر نبودم. آيا در اين سرزمين مادر بودن گناه است؟ ای وای بر ما! احساس می‌کنم ديگر مرگ ما را سزاوار است و....
زندان قصر، دادگاه ژیان پناه و داستان تجاوز به زندانیان سیاسی
همنشین بهار

یاد ده ما را سخن های دقیق
که ترا رحم آورَد آن ای رفیق
گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن
مُصلحی تو، ای تو....
وقتی قدرت و کشور ارث پدری باشد- کيوان ارجمند

دليل اصلی کينه و نفرت شاه نسبت به خمينی، نه تحجر خمينی، بلکه تعرض او به ارکان حکومت و سلطنت بود. با فروپاشی سلطنت، کينه‌ها....