بستر نظری ساختن جبهه‌ی جمهوری دوم ایران، کورش عرفانی
در حالی که شرایط عمومی ایران آماده ی تحولاتی مهم می شود، روشن ساختن مفاهیم، تعاریف و چارچوب ها از ضروریاتی است که بحث سیاسی در این....
پنج نکته پیرامون فراربه جلوی خامنه ای و پس زمینه های آن-تقی روزبه
اول آن که خامنه ای گرچه با صراحت اعتراف به اشتباه و خطای خود می کند، اما این گونه باصطلاح اعتراف کردن بیش از آن که به معنای پذیرش خطا....
چه کسی قهرمان ملی است؟ قهرمانان دروغین ”بیت ولایت “و امثال ” محسن....
اخیر و در پی سالگرد دستگیری و کشته شدن یک بسیجی به نام ” محس حججی”” خامنه ای و سپاه ” باز بساط سوء استفاده از سر بریده این شبه....
تأملی بر سه واقعه:از دست دادن کنترل نهادورزش، بومرنگ شعارها،و....
اقتدارهرسیستمی در جامعه از طریق یک سری نهادهای کنترل کننده برقرار می شود. از همین رو بی اثرشدن این نهادها، به معنی درهم شکسته شدن....
آقای روحانی نه تنها آمریکا که ” روحانیت همدست کودتاگران ” نیز باید....
حسن روحانی ” که خود هیچ راه حلی برای برون رفت از بحران های فراگیر ج .ا. مردم نداشت و رای بسیاری از رای دهندگان را در انتخابات دوم....
در زیر سایه شاه، خمینیسم رشد کرد، جلال ایجادی
دین اسلام بنابر ماهیت خود از ابتدا در جستجوی سلطه بود. این سلطه گری در آیات قرآنی و در جنگ‌های پیامبر اسلام و نیز در لشگرکشی....