پیامی به جنبش مردم وجوانان، علی اصغر حاج سید جوادی
فرزندان عزیز من! با تجمع واتحاد و همبستگی، با تکیه به رشد سیاسی واجتماعی شگرف خود و نه با خشونت و پراکندگی، به متولیان جمهوری اسلامی....
آب گل‌آلود و ماهیگیران رجال-منصور بختیار
آنچه در زیر خواهید خواند حرفها‌ی یک هموطن است. حرفهای کسی که رژیم بزک شده و ابلهانه آریامهری را تجربه دارد، فریب و نیرنگ انقلابیون....
چشم‌اندازهای خیزش اعتراضی کنونی-نقد اقتصاد سیاسی
توسعه‌ی سریع حرکت‌ها و خیزش‌های اعتراضی جاری طی پنج روز در بخش اعظمی از کشور، ناظران و حتی کنشگران این اعتراضات را حیرت‌زده کرده....
یک ارزیابی کوتاه از خیزش مردمی کنونی در ایران : گُسست‌ها- حسن مرتضوی
گذشت پنج روز از سیر وقایع ایران خطوط كلی زیر را تا حدی روشنتر كرده است: 1- ‏حركت افقی گسترش جنبش اعتراضی بخش اعظم شهرهای نواحی غربی....
انفجار اجتماعی برای عدالت و آزادی-جلال ایجادی
در ایران چه میگذرد؟ پس از 40 سال حکومت اسلامی یکبار دیگر طغیان و جنبش های اعتراضی با سرعت گسترش می یابد زیرا نظامی که برپایه ولایت....
نان و ازادی!-بهروز سورن
از سوی دیگر تلاش هایی برای ایجاد وحشت عمومی انجام میشود که محتملا از سوی اطلاعاتی های خود رژیم است. آنها شایعه پراکنی می کنند که گویا....