آپارتاید جنسی، آپارتایدی غیررسمی در ایران
آپارتاید، جدایی نژادی، یا جدانژادی، واژه ای با ریشه هلندی در زبان آفریکانس یا آفریقایی به مفهوم جداسازی، مجزا و جدا نگهداشتن است .....
جمهوريخواهی در ايران-ناصر رحيم خانی
(پيشينه ی تاريخی) 

 خدمت به گسترش جنبش ملی و دستيابی به دولت مدرن و تآمين حاکميت ملی ايران، در گرو گذر از انديشه‌های ايدئولوژيک،....
بن‌بست کنونی: رژیم ضعیف، اپوزیسیون ضعیف- کورش عرفانی
رابطه‌ی میان حکومت و اپوزیسیون در کشورهای دمکراتیک و غیر دمکراتیک متفاوت است. در کشورهای دمکراتیک هر دو جزو نیروهای سیاسی کشور....
اندر باب لزوم نوآوری در حل مشکلات اجتماعی-زهرا نجفی
این روزها به لطف اخبار در رفته در هفته، آن هم در شبکه های‌مجازی، توفیق رفیق می‌شود تا مدام از خرمن دیدگاه و‌رهنمودهای مسئولین زحمت....
جلیقه‌زردها- ویژگی‌ها و ابهام‌های جنبش‌های مردمی امروزی- شیدان وثیق
خیزش جلیقه‌زردها (نوامبر- دسامبر 2018)، پنجاه سال پس از جنبش مه‌ی 1968، فرانسه را تکان داد. جنبشی اجتماعی، سراسری، پردامنه و مردمی.....
پیام رضا پهلوی در انستیتو واشنگتن چه بود؟ فرید انصاری دزفولی
بدنبال گسترش اعتراضات مردم ایران در دی ماه سال 1396 مدعیان سیاسی جدیدی بعد از چهل سال بی عملی وارد صحنه سیاست شده اند تا به خیال خود....