سامان استبدادی مذهبی از درون می پاشد -هوشنگ کردستانی
آثار از هم پاشیدگی نظام استبداد مذهبی اکنون بیش از گذشته هویدا گشته است. بیان جزئیات آنچه در سی و هشت سال استقرار نظام مذهبی بر ملت....
نخست وزیری دکتر شاپور بختیار ، دلایل و نتایج آن -مهسا شیرازی
در بیست و ششمین سالگرد ترور ناجوانمردانه دکتر شاپور بختیار و منشی وفادار او سروش کتیبه سخن گفتن از بزرگترین شاهکار سیاسی دکتر....
بی بی سی و آینده جناح اقتدارگرا-تقی روزبه
همه چیز در این ارزیابی* پرکار مطرح می شود مگرمولفه های اصلی بحران و ماهیت رویدادها و روندهای اصلی و سرنوشت ساز: الف- بجای بحران....
اپوزیسیون واپسگرا نمی تواند تحول آینده ایران را رهبری کند -سام قندچی
دوستی که به صداقتش شکی ندارم روز گذشته مطلبی منتشر کرده که مبارزه درون اپوزیسیون را تشدید نفرت و مغایر تجربه ملی، قلمداد کرده و فقط....
فرهنگ سازی زیر سایه ملا-جهانشاه رشیدیان
مدتی است که فعالانِ ظاهراً متعلق به اپوزيسيون حکومت اسلامی در خارج کشور اين ادعا را طرح کرده اند که، بدون «آماده ساختن ملت ايران....
فرصتی تازه برای زنده کردن و زنده نگهداشتن حافظه تاریخیو فرصتی بی نظیر....
برطبق اطلاعاتی که از اسنادجدید انتشاریافته توسط دولت آمریکا از ماجراهای کودتای ۲۸ مرداد بدست می آید، اولا وابستگی و نقش نوکری نظام....