۲۳۳۲ نفر: حلقه قدرت در جمهوری اسلامی-مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی....
حلقه صاحبان قدرت در تاریخ چهل ساله جمهوری اسلامی چند نفر و شامل چه کسانی بوده است؟ خاستگاه قومی و طبقاتی حاکمان ایران چه بوده است؟ و....
خامنه ای و اشتباهاتش 3- حقیر شمردن دشمن ، نه آمریکا ! که دشمن بنیان کن او....
البته این اشتباه بزرگ را فقط ” خامنه ای ” مرتکب نمی شود ، قریب به اکثریت مستبدین حتی آن زمانی که دشمن چه داخلی و یا خارجی در حال فتح....
بستر نظری ساختن جبهه‌ی جمهوری دوم ایران، کورش عرفانی
در حالی که شرایط عمومی ایران آماده ی تحولاتی مهم می شود، روشن ساختن مفاهیم، تعاریف و چارچوب ها از ضروریاتی است که بحث سیاسی در این....
پنج نکته پیرامون فراربه جلوی خامنه ای و پس زمینه های آن-تقی روزبه
اول آن که خامنه ای گرچه با صراحت اعتراف به اشتباه و خطای خود می کند، اما این گونه باصطلاح اعتراف کردن بیش از آن که به معنای پذیرش خطا....
چه کسی قهرمان ملی است؟ قهرمانان دروغین ”بیت ولایت “و امثال ” محسن....
اخیر و در پی سالگرد دستگیری و کشته شدن یک بسیجی به نام ” محس حججی”” خامنه ای و سپاه ” باز بساط سوء استفاده از سر بریده این شبه....
تأملی بر سه واقعه:از دست دادن کنترل نهادورزش، بومرنگ شعارها،و....
اقتدارهرسیستمی در جامعه از طریق یک سری نهادهای کنترل کننده برقرار می شود. از همین رو بی اثرشدن این نهادها، به معنی درهم شکسته شدن....